Persian Baluchi
Ref. D5832
Origin: Persia
Pile: Wool
Foundation: Cotton
Size: 6.0 x 2.9 ft
183x87 cm
Persian Baluchi
Ref. D5831
Origin: Persia
Pile: Wool
Foundation: Cotton
Size: 7.2 x 4.3 ft
220x130 cm
Persian Qashgai Sofra
Pile: Wool
Foundation: Wool
Size: 8 x 11 ft
341x248 cm